سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
شبکه معارف صدا وسیما 
ناظر – ارزیاب 
 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علميه الهادي عليه السلام 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
شبکه معارف 
ناظر – ارزیاب 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
همکار گروه ادیان 
 
 
اجرائى 
تدریس 
مدرسه الهادی(ع) 
مدرس 
 
 
---